Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thư viện trong trại giam, trại tạm ...

Tin tức - Sự kiện  
Chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thư viện trong trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng giai đoạn 2020-2025
Ngày 03 tháng 9 năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Công an vừa ký kết chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thư viện trong trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng giai đoạn 2020-2025.

          Trước đó, Chương trình số 2645/CTr-BVHTDL-BCA ngày 08 tháng 8 năm 2014  đã được hai đơn vị triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực, phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thư viện…đồng thời nâng cáo đời sống văn hóa, tinh thần cho phạm nhân, trại viên, học sinh, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong các cơ sở quản lý giam giữ, giáo dục cải tạo toàn diện, giúp đỡ phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

          Phát huy những kết quả đạt được trong chương trình phối hợp trước, lần này, chương trình phối hợp tiếp tục thực hiện các nội dung như: Duy trì, củng cố, phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ để nâng cao đời sống văn  hóa, tinh thần và cảm hóa, giáo dục phạm nhân. Tăng cường tổ chức phong trào đọc sách, báo, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí trong phạm nhân. Tích cực đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, vận động, giáo dục và cảm hóa phạm nhân chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tích cực học tập, lao động, thực hiện nếp sống văn hóa, tu dưỡng, rèn luyện tiến bộ… Chương trình phối hợp sẽ được triển khai thông qua 4 hình thức: Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; Phối hợp tổ chức các hoạt động thư viện; Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động; Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, giám sát.

          Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng thời tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong chương trình phối hợp trước với Trại giam Nam Hà (huyện Kim Bảng), thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam sẽ xây dựng và triển khai cụ thể chương trình phối hợp mới đảm bảo kịp thời, hiệu quả./.​