Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi bộ Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh làm tốt công tác kiểm tra giám sát năm 2020

Đảng, Đoàn thể  
Chi bộ Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh làm tốt công tác kiểm tra giám sát năm 2020

Chi bộ Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật hiện có 23 đảng viên (22 đảng viên chính thức, 01 đảng viên dự bị) trên tổng số 73 cán bộ, viên chức, người lao động; trong đó 16 đồng chí là lãnh đạo chủ chốt, đảng viên nữ là: 10 đồng chí. Về trình độ chuyên môn, Đại học: 13, Thạc sỹ: 04. Về trình độ chính trị, Cao cấp: 04 đảng viên, Trung cấp: 10 đảng viên; 02 đồng chí đảng ủy viên, trong đó 01 đồng chí đảng ủy viên giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở, 01 đồng chí đảng ủy viên giữ chức vụ Bí thư chi bộ.

Chi bộ lãnh đạo các đoàn, đội, phòng chuyên môn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ: tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức biểu diễn loại hình nghệ thuật ca múa nhạc, sân khấu chuyên nghiệp, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương; quản lý và khai thác Nhà văn hóa trung tâm tỉnh; tổ chức các hoạt động văn hóa, xây dựng hoạt động phong trào về văn hóa thông tin cho cơ sở nhằm nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa và giải trí của nhân dân; chiếu phim lưu động; xuất bản Bản tin Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam.

Tập thể Chi bộ luôn đoàn kết, thống nhất; số đảng viên, viên chức, người lao động có trình độ từ đại học trở lên chiếm tỷ lệ trên 90% tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết. Có 16 đảng viên đang giữ các chức vụ lãnh đạo quản lý nên rất thuận lợi trong việc lãnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết và các văn bản của cấp trên. Đảng viên thuộc chi bộ có nhận thức đúng đắn, có lập trường chính trị vững vàng, có phẩm chất chính trị tốt, luôn mẫu mực trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống và có tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện các công việc chuyên môn được giao.

Ngay từ đầu năm 2020, Chi bộ đã xây dựng, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát; ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp với văn bản của cấp trên, đồng thời phù hợp với thực tiễn của cơ quan gắn với phân công chi ủy viên theo dõi, chỉ đạo. Kế hoạch và Quyết định về việc kiểm tra, giám sát của Chi bộ xác định rõ: đối tượng được kiểm tra, giám sát; nội dung kiểm tra, giám sát; thời gian tiến hành kiểm tra, giám sát; nhân sự Tổ kiểm tra, giám sát. Chi bộ tích cực tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới đảng viên, viên chức và người lao động về mục đích kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá đúng những kết quả, ưu điểm đã đạt được, những tồn tại, hạn chế của Chi bộ và từng đồng chí đảng viên trong việc thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ, chỉ thị, nghị quyết và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được phân công. Kiểm tra, giám sát nhằm giúp cho mỗi đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của tổ chức Đảng và Chi bộ, vai trò nhiệm vụ của người đảng viên. Đồng thời đề ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng và của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Chi bộ chỉ đạo Tổ kiểm tra, giám sát bám sát quy trình kiểm tra, giám sát theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Các cuộc kiểm tra, giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề được tiến hành nghiêm túc, hiệu quả, theo đúng trình tự. Hàng tháng, Chi bộ đều tiến hành giám sát thường xuyên tất cả các đồng chí đảng viên tại các buổi sinh hoạt Chi bộ.

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, Chi bộ đã không ngừng đổi mới công tác phù hợp với nhiệm vụ đặt ra. Thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, mỗi cuộc kiểm tra, giám sát đều xây dựng đề cương báo cáo, chất lượng báo cáo kiểm tra, giám sát, lưu trữ hồ sơ kiểm tra, giám sát. Nội dung kiểm tra giám sát được lựa chọn phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, tập trung vào những lĩnh vực dễ nảy sinh phức tạp, việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh liên quan trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Kết quả kiểm tra, giám sát được công bố tại các buổi sinh hoạt Chi bộ. Việc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát được duy trì thực hiện 6 tháng/ 1 lần; hàng năm gắn với sơ kết, tổng kết công tác xây dựng Đảng.

Năm 2020, Chi bộ đã tiến hành giám sát thường xuyên toàn thể đảng viên trong Chi bộ (23 đồng chí) việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và cấp trên, đặc biệt là Quy định số 47QĐ/TW ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành trung ương về những điều đảng viên không được làm; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, chống lại các biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ; việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ; việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống và giữ mối liên hệ với nhân dân; giám sát chuyên đề đối với tất cả các đảng viên đang giữ chức vụ trưởng phòng, đội chuyên môn; kiểm tra đối với 02 đảng viên.

Kết quả kiểm tra, giám sát: hầu hết đảng viên trong Chi bộ đều nói và làm theo chủ trương, đường lối, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nội quy, quy định của cơ quan; đều xung kích, đi đầu trong đảm nhận những công việc mới, công việc khó do tổ chức giao cho; luôn phát huy vai trò tiền phong gương mẫu trên mọi lĩnh vực, tiền phong về chính trị tư tưởng, gương mẫu trong đạo đức, lối sống; chủ động, tích cực, sáng tạo, có trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; thường xuyên rèn luyện nâng cao trình độ chuyện môn, năng lực công tác và nhận thức chính trị; thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình với tinh thần thẳng thắn, xây dựng, có tinh thần cầu thị trong tiếp thu phê bình để sửa chữa, tiến bộ; chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, thực hiện nghiêm Quy định 76-QĐ/TW về giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 100% đảng viên thực hiện việc đóng đảng phí đầy đủ trước mỗi buổi sinh hoạt Chi bộ theo Quyết định số 99 của Ban Bí thư Trung ương và Quyết định số 342-QĐ/TW ngày 28/12/2010 của Bộ Chính trị. Việc trích nộp đảng phí lên Đảng ủy Sở (70%) đảm bảo đúng quy định, thời hạn. Việc quản lý, sử dụng đảng phí trích lại Chi bộ (30%) đảm bảo công khai, đúng mục đích: chi tổ chức Đại hội Chi bộ, khen thưởng, thanh toán văn phòng phẩm và các chi phí đảng vụ khác.

Sinh hoạt chuyên đề "Giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của" do Chi bộ triển khai thực hiện (tháng 10/2020) đã được các đảng viên trong Chi bộ thảo luận sôi nổi. Ý kiến của các đảng viên tập trung vào phân tích ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát; việc thực hiện trình tự, nội dung kiểm tra, giám sát ở Chi bộ; phương pháp kiểm tra, giám sát và nâng cao ý thức tự phê bình và phê bình của đảng viên. Đặc biệt, đảng viên đã thảo luận các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Chất lượng sinh hoạt Chi bộ ngày càng nề nếp, hiệu quả, bám sát nội dung của Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ", Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 2/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới". Nội dung sinh hoạt Chi bộ đã bám sát thực tiễn, cách thức sinh hoạt theo đúng hướng dẫn nhưng có sự linh hoạt phù hợp với đặc thù của Chi bộ; phát huy tính dân chủ, góp phần phát huy trí tuệ, tính sáng tạo của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Số lượng đảng viên tham gia sinh hoạt thường xuyên đạt tỉ lệ khoảng 90%.

Do không có đảng viên có dấu hiệu vi phạm nên Chi bộ không thực hiện cuộc kiểm tra, giám sát về dấu hiệu vi phạm; không có đảng viên bị kỷ luật nên không có cuộc kiểm tra, giám sát việc thi hành kỉ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật.

Với những kết quả đạt được, Chi bộ Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh nhiều năm liền được Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Chi bộ trong sạch, vững mạnh; một số đảng viên trong Chi bộ được cấp trên biểu dương, khen thưởng.


Bản tin VHTTDL Hà Nam