Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Nội dung Thông tư:​