Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ban hành công văn 08-CV/BCĐ về triển khai thực hiện Hướng dẫn c...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Ban chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ban hành công văn 08-CV/BCĐ về triển khai thực hiện Hướng dẫn cố 25-HD/BCDDTWW, ngày 01/8/2022 của Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực