Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường công tác quản lý,phòng ngừa, đấu tranh với các hành vivi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Tăng cường công tác quản lý,phòng ngừa, đấu tranh với các hành vivi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo