Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Hà Nam giai đoạn 2014-2020

Phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Hà Nam giai đoạn 2014-2020

Phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Hà Nam giai đoạn 2014-2020

1. Tên dự án: Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Hà Nam giai đoạn 2014-2020

2. Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3. Mục tiêu chính: Phát triển thể thao thành tích cao của tỉnh Hà Nam

4. Địa điểm đầu tư: Sở VHTTDL

5. Lĩnh vực chuyên môn: Thể thao

6. Loại dự án:

7. Thời gian thực hiện: 2014-2020

8. Tổng mức đầu tư: 8,343 tỷ đồng

9. Nguồn vốn đầu tư: NSDP

10. Tình trạng dự án: Đang triển khai

Quyết định phê duyệt (.pdf)