Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

24/06/2015
Dự án sửa chữa Nhà văn hóa trung tâm tỉnh
24/06/2015
Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích cụm đình chùa Đồng Du Trung xã Đồng Du, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
24/06/2015
Phê duyệt đề án tuyển sinh, đào tạo diễn viên, nhạc công nhà hát chèo tỉnh Hà Nam giai đoạn 2014-2020.