Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị nghe tư vấn báo cáo ý tưởng Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 điểm du lịch lịch sử văn hóa đền Lăng, xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm

Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch  
Hội nghị nghe tư vấn báo cáo ý tưởng Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 điểm du lịch lịch sử văn hóa đền Lăng, xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm

 Ngày 23/11/2017, tại Hội trường tầng 1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị nghe đơn vị tư vấn báo cáo ý tưởng xây dựng Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 điểm du lịch di tích lịch sử văn hóa đền Lăng, xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm.

Dự Hội nghị có đồng chí Lê Xuân Huy, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các đồng chí Phó Giám đốc Sở VHTTDL; Lãnh đạo các phòng Quản lý Văn hóa, Quản lý Di Sản văn hóa, Quản lý Du lịch, Văn phòng Sở; Lãnh đạo phòng VHTT huyện Thanh Liêm; Lãnh đạo UBND xã Liêm Cần và đại diện đơn vị tư vấn Viện Bảo tồn di tích.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đơn vị tư vấn báo cáo ý tưởng Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 điểm du lịch di tích lịch sử văn hóa đền Lăng, xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm. Trao đổi, thảo luận tại Hội nghị, cơ bản các đại biểu đã nhất trí với ý tưởng trong Quy hoạch. Ngoài ra, đề nghị đơn vị tư vấn cập nhật các cơ sở pháp lý, số liệu mới; phân kỳ đầu tư cho các giai đoạn để tổ chức thực hiện và các giải pháp cụ thể để thực hiện quy hoạch.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Xuân Huy - Giám đốc Sở VHTT&DL đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ những ý kiến đóng góp của các đại biểu để xây dựng Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 điểm du lịch di tích lịch sử văn hóa đền Lăng, xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm đảm bảo chất lượng báo cáo UBND tỉnh.