Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án xây dựng hạ tầng khu du lịch Ngũ Động (Thi Sơn, Kim Bảng)

Dự án xây dựng hạ tầng khu du lịch Ngũ Động (Thi Sơn, Kim Bảng)
1. Tên dự án: Hạ tầng khu du lịch Ngũ Động (Thi Sơn, Kim Bảng)
2. Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam
3. Mục tiêu chính:
4. Địa điểm đầu tư (địa điểm xây dựng): Thi Sơn, Kim Bảng
5. Lĩnh vực chuyên môn: Du lịch
6. Loại dự án:
7. Thời gian thực hiện: 2011-2013
8. Tổng mức đầu tư (kinh phí dự án): 53,272 tỷ đồng
9. Nguồn vốn đầu tư: NSTW+NSDP
10. Tình trạng dự án: Đã hoàn tất