Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục các tuyến đường, phố và công trình công cộng Thành phố Phủ Lý dự kiến đặt tên để nhân dân góp ý

Ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân vào dự thảo văn bản  
Danh mục các tuyến đường, phố và công trình công cộng Thành phố Phủ Lý dự kiến đặt tên để nhân dân góp ý

          Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng; Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng; Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 10/3/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng tư vấn tỉnh về hồ sơ đề nghị đặt tên đường, phố và công trình công cộng thành phố Phủ Lý; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố danh mục các tuyến đường, phố, công trình công cộng và các tên dự kiến đặt để nhân dân góp ý.

1. Danh mục các tuyến đường, phố và công trình công cộng thành phố Phủ Lý dự kiến đặt tên.

2. Sơ đồ các tuyến đường, phố và công trình công cộng dự kiến đặt tên.

3. Thuyết minh tóm tắt ý nghĩa tên các tuyến đường, phố và công trình công cộng thành phố Phủ Lý.

Tin liên quan