Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

Chi tiết văn bản  
Số/ký hiệu 1/2022/TT-BNV
Ngày ban hành 16/01/2022
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Người ký Bộ Trưởng - Phạm Thị Thanh Trà
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ- CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP
16tháng 4năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngàSửay 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2Sửa012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP
Tệp đính kèm