Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng
Lĩnh vực TTHC Văn hóa
Cơ quan giải quyết Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nội dung

* Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bứu chính 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hà Nam, số 07, đường Trần Phú, Phường Quang Trung, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở VHTTDL xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển về phòng chuyên môn.

- Phòng chuyên môn nghiên cứu hồ sơ báo cáo lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép (trình qua Văn phòng UBND tỉnh).

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại:

Đối với hồ sơ nộp trực tiếp tổ chức, cá nhân mang theo phiếu hẹn đến nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam. Hoặc qua hệ thống bưu chính (nếu có nhu cầu). Trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến qua tài khoản đăng ký tại địa chỉ website motcua.hanam.gov.vn tổ chức, cá nhân nhận kết quả qua hệ thống trực tuyến bằng bản scan

* Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hà Nam.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép (mẫu số 7 ban hành kèm theo Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật);

+ Quyết định chọn mẫu phác thảo bước hai của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư, kèm theo ảnh, phác thảo chụp bốn mặt cỡ ảnh 18 x 24cm có kèm chú thích;

+ Các thành phần hồ sơ khác theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ

* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc

 Đối với các công trình tượng đài, tranh hoành tráng cần phải xin ý kiến bằng văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định tại Khoản 2 Điều 27 Nghị định 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ quy định về hoạt động mỹ thuật (Công trình tượng đài, tranh hoành tráng cấp quốc gia; Công trình tượng đài, tranh hoành tráng về Chủ tịch Hồ Chí Minh; Công trình tượng đài, tranh hoành tráng xây dựng trong khu di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được Nhà nước xếp hạng), thời hạn cấp giấy phép không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh.

* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (Mẫu số 08), hoặc văn bản trả lời.

* Lệ phí: Không.

* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 07, Mẫu 08 (Ban hành kèm theo Nghị định 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ quy định về hoạt động mỹ thuật).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ quy định về hoạt động mỹ thuật.

 - Thông tư số 01/2018/TT-BVHTTDL ngày 18/01/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ quy định về hoạt động mỹ thuật.​

4. Mẫu đơn Thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng.docx