Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ĐỀ ÁN xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công Danh sách dự án đang chuẩn bị đầu tư  
ĐỀ ÁN xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch

ĐỀ ÁN xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch tại các khu, điểm du lịch tỉnh Hà Nam giai đoạn 2014 - 2016

1. Tên dự án: Xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch tại các khu, điểm du lịch tỉnh Hà Nam giai đoạn 2014 - 2016
2. Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam
3. Mục tiêu chính: Phục vụ khách du lịch tại 14 khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo vệ và phát huy giá trị của di tích, di sản, cải thiện môi trường du lịch Hà Nam, thu hút ngày càng nhiều khách du lịch đến các khu, điểm du lịch của tỉnh
4. Địa điểm đầu tư (địa điểm xây dựng): Các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Nam
5. Lĩnh vực chuyên môn: Du lịch
6. Loại dự án:
7. Thời gian thực hiện: 2014-2016
8. Tổng mức đầu tư (kinh phí dự án): 8,93 tỷ đồng
9. Nguồn vốn đầu tư: NSTW+NSDP
10. Tình trạng dự án: Đang chuẩn bị đầu tư

 Đề án chi tiết (.doc)